Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8354 3a82 370
Reposted frombuddhablink buddhablink viazapominanie zapominanie
6937 8fe3 370
Reposted fromretaliate retaliate viazapominanie zapominanie
9297 d4e0 370
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
5331 2388 370
Reposted fromLittleJack LittleJack vialifeless lifeless
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viaNoirBlanc NoirBlanc
7820 e413 370

sandandglass:

Last Week Tonight s02e19

Reposted fromszszsz szszsz viaohmygodthebritish ohmygodthebritish
1713 699e 370
9503 e477 370
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
6283 6faf 370
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viaIamPerfect IamPerfect
8382 b11c 370
Reposted fromidaru idaru viaIamPerfect IamPerfect
0406 e9c6 370
Reposted fromscorpix scorpix viaIamPerfect IamPerfect
9197 4731 370
Reposted fromfascinated fascinated viaIamPerfect IamPerfect
6611 f8ed 370
Reposted fromartpseudo artpseudo viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
3185 a9ab 370
7863 17dd 370
#akademiasztuki
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viadzony dzony
7447 21c2 370
real relationship goal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl